Aadhaar Enrolment for State of Punjab Form

Download this form for enrollment for Aadhaar for the State of Punjab.

Aadhaar Enrolment State of Punjab Form

Text Version of this form

———————– Page 1———————–

GOVERNMENT OF PUNJAB/ਪੰਜਾਬਸਰਕਾਰ

AADHAAR ENROLMENT / CORRECTION FORM ਆਧਾਰ ਇਨਰੋ ਲਮ ਟ ਫਾਰਮ / ਸੋ ਧ ਫਾਰਮ

Aadhaar Enrolment is free  and voluntary. Correction within 96 hours of enrolment is also free.  No charges are applicable for Form and Aadhaar Enrolment. In case of

Correction provide your EID, Name and only that field which needs Correction.

ਆਧਾਰ ਇਨਰੋਲਮਟ ਮੁ ਫ਼ਤ ਅਤੇ ਇਿਛਤ ਹੈ | ਇਨਰੋ ਲਮ ਟ ਦੇ 96 ਘਟੰ ੇ ਦੇ ਅਦਰੰ ਅਦਰੰ ਸੋਧ ਵੀ ਮੁ ਫ਼ਤ ਹੈ | ਆਧਾਰ ਇਨਰੋ ਲਮ ਟ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋ ਈ ਭੁ ਗਤਾਨ ਨਹ ਿਲਆ ਜਾਵੇ ਗਾ | ਗਲਤੀ ਸੁ ਧਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ

ਇਨਰੋ ਲਮ ਟ ਨੰ ਬਰ, ਨਾਂ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਜਰੂ ਰੀ ਖੇ ਤਰ ਿਜਥੇ ਸੋ ਧ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ |

In case of Correction provide your EID No here:  | | | | | | | | | | | | | | |DD |MM |YYYY |hh |mm |ss |

ਸੋ ਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂ ਰਤ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਇਨਰੋ ਲਮ ਟ ਨੰ ਬਰ ਇਥੇ ਿਲਖੋ :

Please follow  the instructions overleaf while filling  up the form.  Use capital letters only. ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਿਪਛੇ ਿਲਖੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ |

1  Pre‐Enrolment ID/ਅਗੇ ਤਾ ਇਨਰੋ ਲਮ ਟ ਨੰ ਬਰ :  2  NPR Receipt/TIN Number/ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ ਰਸੀਦ/ਿਟਨ ਨੰ ਬਰ :

3  Full Name/ਪੂ ਰਾ ਨਾਮ :

Gender: Male ( ) Female (  ) Transgender ( )  5
Age/ਉਮਰ:             Yrs/ਸਾਲ   OR/ਜਾਂ   Date of Birth/ਜਨਮ ਿਮਤੀ:  |DD |MM |YYYY |
4
ਿਲੰਗ: ਪੁ ਰਸ਼ ( ) ਇਸਤਰੀ ( ) ਟ੍ਰਾੰਸਜੇੰਡਰ ( ) Declared/ਘੋ ਿਸ਼ਤ                Verified/ਤਸਦੀਕ

6  Address/ਪਤਾ: C/o/ਨੇ ੜੇ (  ) D/o/ਪੁ ਤਰੀ (  ) S/o/ਪੁ ਤਰ (  ) W/o/ਪਤਨੀ (  ) H/o/ਮੁ ਖੀ (  ) NAME

House No/Bldg./Apt./ਮਕਾਨ ਨੰ /ਇਮਾਰਤ ਨੰ :  Street/Road/Lane/ਗਲੀ/ਸੜਕ/ਲਾਇਨ:

Landmark/ਮੁ ਖ ਪਿਹਚਾਨ:  Area/locality/sector/ ਜਗ੍ਹ ਾ/ਇਲਾਕਾ/ਖੇ ਤਰ:

Village/Town/City/ਿਪੰਡ/ਕਸਬਾ/ਸ਼ਿਹਰ:  Post Office/ਡਾਕਖਾਨਾ:

District/ਿਜਲ੍ਹ ਾ:  Sub‐District/ਉਪ-ਿਜਲ੍ਹ ਾ:  State/ਰਾਜ:

E Mail/ਈ ਮੇ ਲ:  Mobile No/ਮੋ ਬਾਇਲ ਨੰ ਬਰ: |||||||||||  PIN CODE/ਿਪਨ ਕੋ ਡ:  |||||||

7  Details of/ਵੇ ਰਵਾ: Father/ਿਪਤਾ (  ) Mother/ਮਾਤਾ (  ) Guardian/ਸਰਪ੍ਰਸਤ (  ) Husband/ਪਤੀ (  ) Wife/ਪਤਨੀ (  )

For children below 5 years Father/Mother/Guardian’s details are mandatory. Adults can opt to not specify this information, if they cannot/do not want to disclose.
5 ਸਾਲ ਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਿਪਤਾ/ਮਾਤਾ/ਸਰਪ੍ਰ ਸਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਰੂ ਰੀ ਹੈ | ਬਾਿਲਗ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁ ਸਾਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ |

Name/ ਨਾਮ

EID/ Aadhaar No./ਇਨਰੋ ਲਮ ਟ/ਆਧਾਰਨੰ :  | | | | | | | | | | | | | | |DD |MM |YYYY |hh |mm |ss |

8  I have no objection to the UIDAI sharing information provided by me to the UIDAI with agencies engaged in delivery of welfare services
YES/ਹਾਂ (  ) NO/ਨਹ (  )
ਮੈ ਨੂੰ UIDAI ਤ ਕੋ ਈਇਤਰਾਜ਼ਨਹਹੈ ਜੇ ਕਰਮੇ ਰੇ ਦੁ ਆਰਾਿਦੱਤੀਜਾਣਕਾਰੀਨੂੰ UIDAI ਲੋ ਕਭਲਾਈਸੰਸਥਾਵਾਂਨਾਲਸਾਂਝੀਕਰਦੀਹੈ |

9  (
Select One of the Below (OPTIONAL) (This data cannot be Corrected after Enrolment) ਹੇ ਠਾਂਿਦੱਤੇ ਿਵਚ ਇਕਚੁ ਣੋ (ਇਿਛੱਤ) ਇਨਰੋ ਲਮ ਟਹੋ ਣਤ ਬਾਅਦਇਸਡਾਟਾਿਵਚਕੋ ਈਸੋ ਧਨਹਹੋ ਸਕਦੀ)
/
I want the UIDAI to facilitate opening of a new Bank/Post Office Account linked to my Aadhaar Number and have no objection to sharing my Information for
this purpose./ਮ ਆਧਾਰਨੰ ਬਰਨਾਲਜੁ ਿੜਆਨਵਾਂਬ ਕ/ਡਾਕਘਰਬਚੱਤਖਾਤਾਖੋ ਲ੍ਹ ਣਾਚਾਹੁੰਦਾ/ਚਾਹੁੰਦੀਹਾਂਅਤੇ ਇਸਮੰਤਵਲਈਮੇ ਰੀਜਾਣਕਾਰੀਸਾਂਝੀਕਰਨਿਵਚਮੈ ਨੂੰ ਕੋ ਈਇਤਰਾਜ਼ਨਹੀਹੈ |
I have no objection to linking my present bank account provided here to my Aadhaar number.
ਦਰਸਾਏਗਏਮੇ ਰੇ ਮੌਜੂ ਦਾਬ ਕਖਾਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰਨੰ ਬਰਨਾਲਜੋ ੜਣਿਵਚਮੇ ਨੂੰ ਕੋ ਈਇਤਰਾਜ਼ਨਹਹੈ |

State /ਰਾਜ  Bank Name/Branch/ਬ ਕਦਾਨਾਂ/ਸ਼ਾਖਾ

IFSC Code/IFSC ਕੋ ਡ   Account No./ ਖਾਤਾਨੰ ਬਰ

Verification Type/ਤਸਦੀਕਦਾਤਰੀਕਾ: Document Based/ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ਆਧਾਿਰਤ ( ) Introducer Based/ ਪਿਹਚਾਨਕਰਤਾਆਧਾਿਰਤ ( ) Head of Family/ ਪਿਰਵਾਰਦਾਮੁ ਖੀ ( )

Select only one of the above. Select Introducer or Head of Family only if you do not possess any documentary proof of identity and/or address. Introducer and Head of Family
details are not required in case of Document based Verification./ ਉੱਪਰਦਰਸਾਇਆਂ ਿਵਚ ਇੱਕਚੁ ਣੋ | ਪਿਹਚਾਨਕਰਤਾਜਾਂਪਿਰਵਾਰਦੇ ਮੁ ਖੀਿਵਚ ਇੱਕਚੁ ਣੋ ਜੇ ਕਰਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋ ਲਆਪਣੀਪਿਹਚਾਨਅਤੇ /ਜਾਂਪਤੇ ਦਾ

ਕੋ ਈਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ਨਹਹੈ | ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ਆਧਾਿਰਤਤਸਦੀਕਿਵਚਪਿਹਚਾਨਕਰਤਾਅਤੇ ਮੁ ਖੀਦੀਜਾਣਕਾਰੀਜ਼ਰੂ ਰੀਨਹਹੈ |

10  For Document Based/ ਦਸਤਾਵੇ ਜਾਂਤੇ ਆਧਾਿਰਤ

(Write Names of the documents produced. Refer back side of this form for list of valid documents/ਿਦੱਤੇ ਗਏਦਸਤਾਵੇ ਜਾਂਦਾਨਾਮਿਲਖੋ | ਵੈ ਧਦਸਤਾਵੇ ਜਾਂਦੀਜਾਣਕਾਰੀਲਈਫਾਰਮਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਿਦੱਤੀਸਾਰਣੀਵੇ ਖੋ )

a. POI/ਪਿਹਚਾਨਦਾਸਬੂ ਤ:  b. POA/ਪਤੇ ਦਾਸਬੂ ਤ:

c. DOB/ਜਨਮਿਮਤੀ:
d. POR/ਿਰਸ਼ਤੇ ਦਾਸਬੂ ਤ:
(Mandatory in case of Verified Date of Birth)/ (ਤਸਦੀਕਸ਼ੁ ਦਾਜਨਮਿਮਤੀਲਈਲਾਜ਼ਮੀ)

11  For Introducer Based – Introducer’s Aadhaar No.  For HoF Based/ਪਿਰਵਾਰਦੇ ਮੁ ਖੀਆਧਾਿਰਤ: Details of/ਵੇ ਰਵਾ: Father/ਿਪਤਾ ( ) Mother/ਮਾਤਾ ( )
ਪਿਹਚਾਨਕਰਤਾਆਧਾਿਰਤ – ਪਿਹਚਾਨਕਰਤਾਦਾਆਧਾਰਨੰ ਬਰ
Guardian/ਸਰਪ੍ਰਸਤ ( ) Husband/ਪਤੀ ( ) Wife/ਪਤਨੀ ( )

HoF’s EId/Aadhaar No./ਮੁ ਖੀਦਾਇਨਰੋ ਲਮ ਟ/ਆਧਾਰਨੰ ਬਰ :

I hereby confirm/ਮ ਇਹਤਸਦੀਕਕਰਦਾਹਾਂਿਕ_________________________________________________________________ the identity and address of as being true, correct and

accurate./ਦੀਪਿਹਚਾਨਅਤੇ ਪਤਾਿਬਲਕੁ ਲਸਹੀਹੈ |

Introducer/HoF’s Name:  Signature of Introducer/HOF
ਪਿਹਚਾਨਕਰਤਾ/ਮੁ ਖੀਦਾਨਾਮ :  ਪਿਹਚਾਨਕਰਤਾ /ਮੁ ਖੀਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ :

Consent/ਸਿਹਮਤੀ

I confirm that information (including biometrics) provided by me to the UIDAI and the information contained herein is my own and is true, correct and accurate. / ਮ ਇਹਤਸਦੀਕ

ਕਰਦਾਹਾਂਿਕਮੇ ਰੇ ਦੁ ਆਰਾ UIDAI ਨੂੰ ਿਦੱਤੀਗਈਜਾਣਕਾਰੀ (Biometrics ਸਮੇ ਤ) ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨਕੀਤੀਗਈਜਾਣਕਾਰੀਮੇ ਰੀਆਪਣੀਹੈ ਅਤੇ ਿਬਲਕੁ ਲਸਹੀਹੈ |

Verifier’s Stamp and Signature/ਤਸਦੀਕਕਰਤਾਦੀਮੁ ਹਰਅਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ:  Applicant’s signature/Thumbprint
(Verifier must put his/her Name, if stamp is not available)  ਪ੍ਰਾਰਥੀਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ/ਅੰਗੂ ਠੇ ਦਾਿਨਸ਼ਾਨ

(ਤਸਦੀਕਕਰਤਾਆਪਣਾਨਾਮਿਲਖੇ , ਜੇ ਕਰਮੁ ਹਰਉਪਲਬੱਧਨਹੀਹੈ )

To be filled by the Enrolment Agency only  Date & time of Enrolment
ਕੇ ਵਲਇਨਰੋ ਲਮ ਟਏਜੰਸੀਦੁ ਆਰਾਭਿਰਆਜਾਵੇ :  ਇਨਰੋ ਲਮ ਟਿਮਤੀਅਤੇ ਸਮਾਂ:

———————– Page 2———————–

KYR+ Information/ ਕੇ . ਵਾਈ. ਆਰ. ਪਲੱ ਸਜਾਣਕਾਰੀ

1  LPG GAS Connection  Name of Distributor  LPG Company Customer No.
ਐਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਗੈ ਸਕੁ ਨੈ ਕਸ਼ਨ  ਿਡਸਟ੍ਰੀਿਬਊਟਰ ਦਾਨਾਂ  ਐਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਕੰਪਨੀ  ਖਪਤਕਾਰਨੰ ਬਰ

2  Ration Card  AAY/BPL/APL/ਏ.ਏ.ਵਾਈ./  Card No.  No. of family members FPS Licence No. Head of the family
ਰਾਸ਼ਨਕਾਰਡ  ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ./ਏ.ਪੀ.ਐਲ.  ਕਾਰਡਨੰ ਬਰ  ਪਿਰਵਾਰਦੇ ਮ ਬਰਾਂਦੀਿਗਣਤੀ  ਰਾਸ਼ਨਿਡਪੂ ਦਾਲਾਇਸੰਸਨੰ ਬਰ  ਘਰਦੇ ਮੁੱਖੀਦਾਨਾਂ

Blue Card  Card No.  No. of family members FPS Licence No. Head of the family
ਨੀਲਾਕਾਰਡ  ਕਾਰਡਨੰ ਬਰ  ਪਿਰਵਾਰਦੇ ਮ ਬਰਾਂਦੀਿਗਣਤੀ  ਰਾਸ਼ਨਿਡਪੂ ਦਾਲਾਇਸੰਸਨੰ ਬਰ  ਘਰਦੇ ਮੁੱਖੀਦਾਨਾਂ

Enrolment/UID No. of Head of the family/ਘਰਦੇ ਮੁੱਖੀਦਾਦਾਿਖਲਾ/ਯੂ .ਆਈ.ਡੀ. ਨੰ ਬਰ  Relation with the Head of the Family/ਘਰਦੇ ਮੁੱਖੀਨਾਲਿਰਸ਼ਤਾ

3.  Driving Licence  Licence No. Issuing Authority Date of Issue
ਡ੍ਰਾਇਿਵੰਗਲਾਇਸੰਸ  ਲਾਇਸੰਸਨੰ ਬਰ  ਜਾਰੀਕਰਤਾ  ਜਾਰੀਕਰਨਦੀਿਮਤੀ

4.  Arms Licence  Licence No. Issuing Authority Date of Issue
ਅਮਲਾਲਾਇਸੰਸ  ਲਾਇਸੰਸਨੰ ਬਰ  ਜਾਰੀਕਰਤਾ  ਜਾਰੀਕਰਨਦੀਿਮਤੀ

5.  Pensions  PLA No.  Issuing Authority (District)
ਪ ਸ਼ਨ  ਪੀ.ਐਲ.ਏ. ਨੰ ਬਰ  ਜਾਰੀਕਰਤਾ (ਿਜ਼ਲ੍ਹ ਾ)

Instructions to follow while filling up the enrolment form/ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵੇ ਲੇ  ਿਧਆਨ ਦੇ ਣ ਯੋ ਗ ਿਹਦਾਇਤਾਂ

ਕਾਲਮ 2: NPR ਨੰ ਬਰ  ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਰਸੀਦ (ਜੇ ਕਰ ਉਪਲੱ ਬਧ ਹੈ ) ਲੈ  ਕੇ  ਆਏ ਅਤੇ  ਕਾਲਮ ਭਰੇ  |

ਕਾਲਮ 3: ਨਾਮ  ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ  ਉਪਾਧੀ/ਿਸਰਲੇ ਖ ਦੇ  ਆਪਣਾ ਪੂ ਰਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ  | ਿਕਰਪਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਪਿਹਚਾਨ ਪੱਤਰ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ  ਕੇ  ਆਓ | ਹੇ ਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ‘ਕ’ ਦੇ ਖੋ  | ਪਿਹਚਾਨ ਪੱਤਰ ਿਵਚ ਿਦੱਤੇ  ਨਾਮ ਨਾਲ ਛੇ ੜਛਾੜ ਕੀਤੇ  ਿਬਨਾਂ ਵਸਨੀਕ ਦੇ  ਨਾਮ ਿਵਚ ਮਾਮੂ ਲੀ ਬਦਲਾਵ

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ  ਜੇ ਕਰ ਬਦਲਾਵ ਮਾਮੂ ਲੀ ਅੱਖਰੀ ਹੈ  |

ਕਾਲਮ 5: ਜਨਮ ਿਮਤੀ/ਉਮਰ  ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਕਾਲਮ ਿਵਚ ਜਨਮ ਿਮਤੀ DDMMYYYY ਕ੍ਰਮ ਿਵਚ ਭਰੋ  |ਜੇ ਕਰ ਸਹੀ ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਨਹ ਪਤਾ ਤਾਂ ਿਦੱਤੀ ਹੋ ਈ ਜਗ੍ਹਾ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਲਗਭਗ ਉਮਰ ਭਰੋ  | ਿਕਰਪਾ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਦਾ ਸਬੂ ਤ ਨਾਲ ਲੈ  ਕੇ  ਆਓ , ਜੇ ਕਰ ਉਪਲੱ ਬਧ ਹੈ  | (ਹੇ ਠਾਂ ਿਦੱਤੀ

ਸਾਰਣੀ ‘ਘ’ ਦੇ ਖੋ ) | ਘੋ ਿਸ਼ਤ ‘ਖਾਨਾ’ ਚੁ ਣੋ  ਜੇ ਕਰ ਵਸਨੀਕ ਕੋ ਲ ਆਪਣਾ ਵੈ ਧ ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਦਸਤਾਵੇ ਜ ਨਹ ਹੈ  | ਜੇ ਕਰ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੇ  ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਦਸਤਾਵੇ ਜ ਦੇ  ਿਰਹਾ ਹੈ  ਤਾਂ ਤਸਦੀਕ ‘ਖਾਨਾ’ ਚੁ ਣੋ  |

ਕਾਲਮ 6:  ਪਤਾ  ਪੂ ਰਾ ਪਤਾ ਿਲਖੋ  | ਿਕਰਪਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਪਤੇ  ਦਾ ਸਬੂ ਤ ਨਾਲ ਲੈ  ਕੇ  ਆਓ |(ਹੇ ਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ‘ਖ’ ਦੇ ਖੋ ) |ਿਕਰਪਾ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਆਧਾਰ ਪੱਤਰ ਕੇ ਵਲ ਿਦੱਤੇ  ਹੋ ਏ ਪਤੇ  ਤੇ  ਹੀ ਭੇ ਿਜਆ ਜਾਵੇ ਗਾ |

 ਪਤੇ  ਿਵਚ ਮਾਤਾ‐ਿਪਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ/ਪਤੀ‐ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਿਧਤ ‘ਖਾਨਾ’ ਚੁ ਣੋ  ਅਤੇ  ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ  |

 ਪਤੇ  ਦੇ  ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਿਵਚ ਦਰਸਾਏ ਮੂ ਲ ਪਤੇ  ਨਾਲ ਛੇ ੜਛਾੜ ਕੀਤੇ  ਿਬਨਾਂ ਪਤੇ  ਨੂੰ  ਮੁ ਕੰਮਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮੂ ਲੀ ਸੋ ਧ/ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ  |

ਕਾਲਮ7: ਿਰਸ਼ਤੇ ਦਾਰੀ   5 ਸਾਲ ਤ  ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ  ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ  ਿਪਤਾ/ਮਾਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਇਨਰੋ ਲਮ ਟ ਨੰ ਬਰ ਦੇ ਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ  |

 ਜੇ ਕਰ ਵਸਨੀਕ ਕੋ ਲ ਆਪਣਾ ਪਿਹਚਾਨ ਸਬੂ ਤ ਨਹ ਹੈ  ਅਤੇ  ਉਹ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ  ਮੁ ਖੀ ਦੀ ਪਿਹਚਾਨ ਦੀ ਵਰਤ  ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ , ਉਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ  ਿਕ ਉਹ ਮੁ ਖੀ ਦਾ ਵੇ ਰਵਾ ਉਸਦੇ  ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਇਨਰੋ ਲਮ ਟ ਨੰ ਬਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ  | ਇਨਰੋ ਲਮ ਟ ਨੰ ਬਰ ਭਰਨ

ਲਈ ਹੇ ਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਖੋ  | ਿਰਸ਼ਤੇ ਦਾਰੀ ਦੇ  ਸਬੂ ਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ  ਕੇ  ਆਓ | (ਹੇ ਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ‘ਗ’ ਦੇ ਖੋ ) |

 ਬਾਕੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ, ਿਰਸ਼ਤੇ ਦਾਰੀ ਦਾ ਵੇ ਰਵਾ ਦੇ ਣਾ ਵਸਨੀਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ  ਿਨਰਭਰ ਹੈ  |

ਕਾਲਮ 8: ਸਿਹਮਤੀ  ਵਸਨੀਕ ਖਾਸ ਤੌ ਰ ਤੇ  ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ/ਅਣ‐ਇਿਛੱਤਾ ਸੰਬੰਿਧਤ ‘ਖਾਨਾ’ ਚੁ ਣ ਕੇ  ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ  |

ਕਾਲਮ 9: ਬ ਕ ਖਾਤਾ  ਵਸਨੀਕ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁ ਿੜਆ ਨਵਾਂ ਬ ਕ/ ਡਾਕਘਰ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਖੁ ਲਵਾਉਣਾ ਚੁ ਣ ਸਕਦਾ ਹੈ  ਜਾਂ ਮੌਜੂ ਦਾ ਬ ਕ ਖਾਤੇ  ਨੂੰ  ਆਧਾਰ ਨੰ ਬਰ ਨਾਲ ਜੋ ੜ ਸਕਦਾ ਹੈ  | ਮੰਿਗਆ ਿਗਆ ਵੇ ਰਵਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ  | ਇਹ ਕਾਲਮ ਇਿਛੱਤ ਹੈ  |

ਕਾਲਮ 10: ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼  ਪਿਹਚਾਨ ਅਤੇ  ਪਤੇ  ਦੇ  ਦਸਤਾਵੇ ਜਾਂ ਦੇ  ਨਾਮ ਿਲਖੋ  | ਜੇ ਕਰ ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਦਾ ਸਬੂ ਤ ਉਪਲੱ ਬਧ ਹੈ  ਤਾਂ ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ  | ਜੇ ਕਰ ਵਸਨੀਕ ਕੋ ਲ ਆਪਣਾ ਪਿਹਚਾਨ ਸਬੂ ਤ ਨਹ ਹੈ  ਅਤੇ  ਉਹ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁ ਖੀ ਆਧਾਿਰਤ ਇਨਰੋ ਲਮ ਟ ਕਰਵਾ ਿਰਹਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦਾਰੀ ਸਬੂ ਤ ਦੇ  ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ  | ਵੈ ਧ ਦਸਤਾਵੇ ਜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਹੇ ਠਾਂ ਿਦਤੀ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਖੋ  |

ਕਾਲਮ11: ਪਿਹਚਾਨ ਕਰਤਾ/  ਿਜਸ ਵਸਨੀਕ ਕੋ ਲ ਪਿਹਚਾਨ ਅਤੇ  ਪਤੇ  ਦਾ ਕੋ ਈ ਸਬੂ ਤ ਨਹੀ ਹੈ  ਉਹ ਪਿਹਚਾਨ ਕਰਤਾ/ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ  ਮੁ ਖੀ ਰਾਹ ਇਨਰੋ ਲਮ ਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ  | ਵਧੇ ਰੇ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਆਪਣੇ  ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇਨਰੋ ਲਮ ਟ ਕ ਦਰ ਜਾਂ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ  |

ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁ ਖੀ

ਸੂ ਚੀਕ: ਪਛਾਣਦੀਪ੍ਰਮਾਣਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼   ਸੂ ਚੀਖ: ਪਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼

1. ਪਾਸਪੋ ਰਟ    1. ਪਾਸਪੋ ਰਟ   20. ਸੁ ਤੰਤਰਤਾਸੈ ਨਾਨੀਦਾਕਾਰਡ

2. ਪੈ ਨ (PAN) ਕਾਰਡ  2. ਬ ਕਸਟੇ ਟਮ ਟ/ਪਾਸਬੁ ਕ  21. ਿਕਸਾਨਪਾਸਬੁ ਕ

3. ਫੋ ਟੋ ਵਾਲਾਰਾਸ਼ਨਕਾਰਡ  3. ਡਾਕਘਰਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀਸਟੇ ਟਮ ਟ/ਪਾਸਬੁ ਕ  22. ਫੋ ਟੋ ਵਾਲਾਕ ਦਰਸਰਕਾਰਿਸਹਤਯੋ ਜਨਾ (CGHS) /  ਿਰਟਾਇਰਡਸਰਿਵਸ

4. ਵੋ ਟਰਪਛਾਣਪੱਤਰ  4. ਰਾਸ਼ਨਕਾਰਡ  ਮੈ ਨਸਿਹਯੋ ਗਿਸਹਤਯੋ ਜਨਾ (ECHS) ਦਾਕਾਰਡ

5. ਡਰਾਇਿਵੰਗਲਾਇਸ ਸ  5. ਵੋ ਟਰਪਛਾਣਪੱਤਰ   23. ਗਜ਼ਿਟਡਅਿਧਕਾਰੀਜਾਂਤਿਹਸੀਲਦਾਰਵਲ ਉਸਦੇ ਲੇ ਟਰਹੇ ਡਤੇ ਜਾਰੀਫੋ ਟੋ

6. ਸਰਕਾਰੀਫੋ ਟੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀਕਾਰਡ/ਅਰਧਸਰਕਾਰੀਸੰਸਥਾਵਲ ਜਾਰੀਫੋ ਟੋ ਵਾਲਾਸ਼ਨਾਖਤੀ 6. ਡਰਾਇਿਵੰਗਲਾਇਸ ਸ   ਵਾਲਾਪਛਾਨਦਾਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ

ਕਾਰਡ  7. ਸਰਕਾਰੀਫੋ ਟੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀਕਾਰਡ/ਅਰਧਸਰਕਾਰੀਸੰਸਥਾਵਲ ਜਾਰੀਫੋ ਟੋ ਵਾਲਾਸ਼ਨਾਖਤੀਕਾਰਡ  24. ਗ੍ਰਾਮਪੰਚਾਇਤਦੇ ਮੁੱਖੀਜਾਂਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰਦੇ ਪ ਡੂ ਖੇ ਤਰਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਵਲ

7. ਨਰੇ ਗਾ (NREGS) ਕਾਰਡ  8. ਿਬਜਲੀਦਾਿਬੱਲ (3 ਮਹੀਨੇ ਤ ਪੁ ਰਾਣਾਨਾਹੋ ਵੇ )  ਜਾਰੀਪਤੇ ਦਾਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ

8. ਮਾਨਤਾਪ੍ਰਾਪਤਿਸੱਿਖਅਕਸੰਸਥਾਵਲ ਜਾਰੀਫੋ ਟੋ ਪਛਾਨਪੱਤਰ  9. ਪਾਣੀਦਾਿਬੱਲ (3 ਮਹੀਨੇ ਤ ਪੁ ਰਾਣਾਨਾਹੋ ਵੇ )  25. ਇਨਕਮ-ਟੈ ਕ੍ਸਮੁ ਲਾਕਣਆਦੇ ਸ਼

9. ਅਸਲਾਲਾਇਸ ਸ  10. ਲੈ ੰਡਲਾਇਨ ਟੇ ਲੀਫੋ ਨ ਦਾਿਬੱਲ (3 ਮਹੀਨੇ ਤ ਪੁ ਰਾਣਾਨਾਹੋ ਵੇ )  26. ਵਾਹਨਰਿਜਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨਸਰਟੀਿਫਕੇ ਟ

10. ਫੋ ਟੋ ਵਾਲਾਬ ਕਏ.ਟੀ.ਏਮ. ਕਾਰਡ  11. ਸੰਪਤੀਕਰਦੀਰਸੀਦ (3 ਮਹੀਨੇ ਤੋ ਪੁ ਰਾਣੀਨਾਹੋ ਵੇ )  27. ਖਰੀਦ-ਫ਼ਰੋ ਖ਼ਤ/ਠੇ ਕਾ/ਿਕਰਾਏਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਰਿਜਸਟਰੀ

11. ਫੋ ਟੋ ਵਾਲਾਕੇ੍ਰਿਡਟਕਾਰਡ  12. ਕੇ੍ਰਿਡਟਕਾਰਡਦੀਸਟੇ ਟਮ ਟ (3 ਮਹੀਨੇ ਤ ਪੁ ਰਾਣੀਨਾਹੋ ਵੇ )  28. ਡਾਕਿਵਭਾਗਵਲ ਜਾਰੀਨਾਂਅਤੇ ਫੋ ਟੋ ਵਾਲਾਪਤੇ ਦਾਪ੍ਰਮਾਣ

12. ਫੋ ਟੋ ਵਾਲਾਪੈ ਨਸ਼ਨਕਾਰਡ  13. ਬੀਮਾਪਾਿਲਸੀ  29. ਰਾਜਸਰਕਾਰਵਲ ਜਾਰੀਜਾਤੀਅਤੇ ਿਨਵਾਸਦਾਫੋ ਟੋ ਵਾਲਾਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ

13. ਫੋ ਟੋ ਵਾਲਾਸੁ ਤੰਤਰਤਾਸੈ ਨਾਨੀਕਾਰਡ  14. ਬ ਕਵਲ ਉਸਦੇ ਲੇ ਟਰਹੇ ਡਤੇ ਜਾਰੀਪੱਤਰਿਜਸਿਵੱਚਫੋ ਟੋ ਵੀਹੋ ਵੇ   30. ਰਾਜ/ਕ ਦਰ-ਸ਼ਾਿਸਤਸਰਕਾਰ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਵਲ ਜਾਰੀਅਪੰਗਤਾਦਾਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ

14. ਫੋ ਟੋ ਵਾਲੀਿਕਸਾਨਪਾਸਬੁ ਕ  15. ਮਾਨਤਾਪ੍ਰਾਪਤਕੰਪਨੀਵਲ ਉਸਦੇ ਲੇ ਟਰਹੇ ਡਤੇ ਜਾਰੀਪੱਤਰਿਜਸਿਵੱਚਫੋ ਟੋ ਵੀਹੋ ਵੇ   31. ਗੈ ਸਕੁ ਨੈ ਕਸ਼ਨਦਾਿਬੱਲ (3 ਮਹੀਨੇ ਤੋ ਪੁ ਰਾਣਾਨਾਹੋ ਵੇ )

15. ਫੋ ਟੋ ਵਾਲਾਕ ਦਰਸਰਕਾਰਿਸਹਤਯੋ ਜਨਾ (CGHS) /  ਿਰਟਾਇਰਡਸਰਿਵਸਮੈ ਨਸਿਹਯੋ ਗ 16. ਮਾਨਤਾਪ੍ਰਾਪਤਿਸੱਿਖਅਕਸੰਸਥਾਵਲ ਉਸਦੇ ਲੇ ਟਰਹੇ ਡਤੇ ਜਾਰੀਪੱਤਰਿਜਸਿਵੱਚਫੋ ਟੋ ਵੀਹੋ ਵੇ   32. ਜੀਵਨਸਾਥੀਦਾਪਾਸਪੋ ਰਟ

ਿਸਹਤਯੋ ਜਨਾ (ECHS) ਦਾਕਾਰਡ  17. ਨਰੇ ਗਾ (NREGS) ਕਾਰਡ  33. ਮਾਪੇ ਦਾਪਾਸਪੋ ਰਟ (ਜੇ ਕਰਨਾਬਾਿਲਗਹੋ ਵੇ ਤਾਂ)

16. ਡਾਕਿਵਭਾਗਵਲ ਜਾਰੀਨਾਂਅਤੇ ਫੋ ਟੋ ਵਾਲਾਪਤੇ ਦਾਪ੍ਰਮਾਣ  18. ਅਸਲਾਲਾਇਸ ਸ

17. ਗਜ਼ਿਟਡਅਿਧਕਾਰੀਜਾਂਤਿਹਸੀਲਦਾਰਵਲ ਉਸਦੇ ਲੇ ਟਰਹੇ ਡਤੇ ਜਾਰੀਫੋ ਟੋ ਵਾਲਾਪਛਾਣ 19. ਪੈ ਨਸ਼ਨਰਕਾਰਡ

ਦਾਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ

18. ਰਾਜ/ਕ ਦਰ-ਸ਼ਾਿਸਤਸਰਕਾਰ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਵਲ ਜਾਰੀਅਪੰਗਤਾਦਾਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ

ਸੂ ਚੀਗ: ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼    ਸੂ ਚੀਘ: ਜਨਮਦੀਿਮਤੀਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼

1. ਲੋ ਕਵੰਡਪ੍ਰਣਾਲੀਦਾਕਾਰਡ    1. ਜਨਮਦਾਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ

2. ਨਰੇ ਗਾ (NREGS) ਕਾਰਡ   2. ਸੇ ਕੰਡਰੀਸਕੂ ਲਦੀਕਾਪੀਜਾਂਸਰਟੀਿਫਕੇ ਟ(SSLC)

3. ਕ ਦਰਸਰਕਾਰਿਸਹਤਯੋ ਜਨਾ /ਰਾਜਸਰਕਾਰ / ਿਰਟਾਇਰਡਸਰਿਵਸਮੈ ਨਸਿਹਯੋ ਗ 3. ਪਾਸਪੋ ਰਟ

ਿਸਹਤਯੋ ਜਨਾ /ਕਰਮਚਾਰੀਰਾਜਬੀਮਾਿਨਗਮ (ESIC) ਦਾਮੇ ਡੀਕਲਕਾਰਡ  4. ਗਰੁ ਪਏਗਜ਼ਿਟਡਅਿਧਕਾਰੀਵਲ ਉਸਦੇ ਲੇ ਟਰਹੇ ਡਤੇ ਜਾਰੀਜਨਮਦੀਿਮਤੀਦਾਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ

4. ਪੈ ਨਸ਼ਨਕਾਰਡ    ਇਨਰੋ ਲਮ ਟ ਨੰ ਬਰ ਭਰਨ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ :

5. ਸੈ ਨਾਕੰਟੀਨਕਾਰਡ

6. ਪਾਸਪੋ ਰਟ

7. ਜਨਮਦੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰ, ਨਗਰਿਨਗਮਜਾਂਹੋ ਰਸੂ ਿਚਤਸਥਾਨਕਸਰਕਾਰੀਅਦਾਿਰਆਂ, ਿਜਵ

ਕੇ ਤੇ ਹਿਸਲ, ਵਲ ਜਾਰੀਜਨਮਦਾਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ

8. ਹੋ ਰਕੋ ਈਕ ਦਰ/ਰਾਜਸਰਕਾਰਵਲ ਜਾਰੀਪਿਰਵਾਰਕਹੱਕਲਈਦਸਤਾਵੇ ਜ਼

*ਅਿਜਹੇ  ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਿਜਥੇ  ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਉਪਲੱ ਬਧ ਨਹ ਹਨ, ਪਬਿਲਕ ਨੋ ਟਰੀ / ਗਜ਼ਿਟਡ ਅਫ਼ਸਰ ਦੁ ਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੋ ਈ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਮੰਜੂ ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ |